Vyberte stránku

ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce pro stavby rodinných domů, průmyslové stavby, komunikace a další:

 • sejmutí ornice
 • odkopávky, prokopávky na úroveň pláně, HTÚ
 • provedení násypových těles na úroveň pláně, HTÚ
 • hloubení základových konstrukcí
 • zásypy základových konstrukcí
 • provedení terénních úprav kolem staveb
 • rozprostření ornice, ČTÚ

Realizace ve 3D včetně zajištění projektu.

Jsme držiteli oprávnění k hornické činnosti.

STABILIZACE ZEMIN

Úprava vlastností zeminy vhodnými pojivy. Upravenou zeminu lze následně použít do zemních konstrukcí například násypová tělesa hal, pláně komunikací.

Na základě požadavku objednatele a ve spolupráci s akreditovanou laboratoří stanovíme recepturu: druh pojiva, množství, hloubka zapracování, počet vrstev.

Používaná pojiva: vápno – cement – směsná pojiva

Realizace vlastní stabilizace:

 • stabilizace zemní traktorovou a samochodnou frézou
 • rovnání grejdry a dozery do 3D
 • hutnění vibračními válci
 • dávkování pojiva dávkovači
 • vlastní doprava pojiva, mechanizace

Provedení kontrolních zkoušek akreditovanou laboratoří.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kompletní inženýrské sítě včetně zemních prací a montáží:

 • vodovodní řad
 • plynové vedení
 • rozvody nízkého napětí
 • kanalizace dešťová
 • kanalizace splašková
 • rozvody veřejného osvětlení
 • datové a informační rozvody

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Rekonstrukce a výstavba nových komunikací:

 • komunikace
 • chodníky
 • cyklostezky
 • parkoviště
 • odstavné plochy

Pokládka konstrukčních vrstev vozovky včetně krytů.

Stavby průmyslových objektů

Novostavby, přístavby a rekonstrukce průmyslových objektů:

 • průmyslové haly
 • sklady
 • výrobní závody

vodní díla a vodohospodářské stavby

 • retenční nádrže
 • suché poldry
 • úpravy vodních toků

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A NÁJEMNÍCH JEDNOTEK

Jako generální dodavatel realizujeme novostavby a rekonstrukce těchto jednotek:

 • stavby nájemních a obchodních jednotek v retailových centrech – obchody, cukrárny
 • zdravotnické stavby – lékárny, zdravotní centra
 • administrativní stavby – kanceláře
 • stavby pro sport – sport centra, wellness centra

FASÁDY A ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

 • zateplené fasády s polystyrenovou izolací
 • zateplené fasády s minerální vatou
 • zateplené fasády s multiporem
 • fasády z lícových cihel
 • omítané fasády
 • rekonstrukce fasád včetně výměny oken

Stavbu realizují naši zaměstnanci, kteří jsou pravidelně proškolováni a certifikováni v zateplovacích a omítkových systémech.

STAVBY RODINNÝCH DOMŮ

 • stavby rodinných domů na klíč
 • hrubé stavby
 • základové desky
 • fasády
 • cesty a chodníky kolem domů
 • instalace a rekonstrukce
 • demolice
 • ploty

demolice

 • veškeré druhy demolicí
 • mobilní drcení stavebních sutí, betonu či kamene přímo na stavbě
 • třídění rozdrceného materiálu

kontakt

Slatinická 191, 783 49 Lutín

ZEMNÍ PRÁCE

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VODNÍ DÍLA A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

STAVBY PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

Ing. Martin Šafář
tel.: 777 774 344
safar@sprosro.cz

STAVBY RODINNÝCH DOMŮ

FASÁDY A ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A NÁJEMNÍCH JEDNOTEK

DEMOLICE

Marek Šenk
tel.: 725 934 961
senk@sprosro.cz

STABILIZACE ZEMIN

Ivo Grepl
tel.: 722 656 778
grepl@sprosro.cz